Toepassing Algemene Verordening Gegevensbescherming voor Familiekunde Regio Aalst vzw

Deze verordening wordt ook genoemd naar haar afkorting AVG (in het engels: GDPR als afkorting General Data Protection Regulation). Dit is binnen de EU de vernieuwde wet op de privacy.

Verordening

Deze webpagina informeert u over de verwerking van persoonsgegevens die we in het kader van onze activiteiten verzamelen en verwerken. Deze informatieplicht kadert in de Algemene Verordening Gegevensbescherming die in voege treedt op 25 mei 2018. De toepassing betreft de gegevens over alle personen ongeacht hun nationaliteit of verblijfplaats.

De verwerkingsverantwoordelijkheid ligt bij onze vereniging “Familiekunde Vlaanderen Regio Aalst vzw” geregistreerd onder KBO nummer 0554.947.787

In het kader van onze activiteiten verwerken we zelf uw persoonlijke gegevens. Deze worden niet doorgegeven aan derden. De uitzondering hierop vormen die gegevens die we ter kennis willen brengen van geďnteresseerde derden en die daarom publiek gemaakt worden op onze website. Dit gebeurt enkel met en na uw expliciete toestemming. Deze uitzonderingen worden hierna opgesomd.

Uw rechten

De verordening geeft u de volgende rechten:

Indien u hiervan gebruik wil maken, gelieve dan het volgende te doen:

 1. U stuurt ons een bericht via e-mail op het adres “webmaster “@” familiekunde-aalst.be”(Gelieve de spaties en “ weg te laten in het adres)
 2. U verstrekt ons genoeg gegevens om toe te laten dat we u identificeren (enkel de persoon of diens voogd is bevoegd zijn persoonsgegevens in te zien , te wijzigen of te laten schrappen)
 3. U formuleert duidelijk wat u wil verkrijgen of op welk recht u beroep doet

Verklaring gebruik van persoonsgegevens

Hierna volgt een lijst van persoonsgegevens door ons verzameld, in ons bezit en waarvoor wij de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker zijn.

 1. De adresgegevens van abonnees op Dender-Stam en leden in onze regio van Familiekunde Vlaanderen vzw. Deze gegevens worden verzameld en verwerkt op wettelijke basis. Deze zijn noodzakelijk om onze verplichtingen na te komen. We verzamelen het minimum noodzakelijke om de uitvoering ervan te verzekeren. Deze gegevens worden niet publiek gemaakt, noch doorgegeven aan derden, noch op websites geplaatst.
 2. De contactgegevens van wie deelneemt aan de websiterubriek Familienamen: “Wie heeft wat”. Deze gegevens verzamelen we enkel op basis uw expliciete goedkeuring. De bedoeling is deze publiek kenbaar te maken en de gegevens zijn te raadplegen zowel op open website pagina’s als in ons documentatiecentrum. Als (gewenst) neveneffect worden de gepubliceerde gegevens op de website pagina’s door “zoekrobots” automatisch geďndexeerd. Daarmee zijn deze gegevens dan ook terug te vinden via zoekrobots zoals, Yahoo, Google, Bing, enz. De gegevens komen dan ook automatisch terecht buiten de EU.
 3. De contactgegevens van wie vragen stelt of beantwoordt bij de websiterubriek “Vragenhoekje” of de rubriek "Vragenhoekje" in Dender-Stam. Deze gegevens worden verzameld en verwerkt op basis van uw uitdrukkelijke goedkeuring. Deze zoekertjes worden gedeeld op publiek toegankelijke webpagina’s. Deze worden (gewenst neveneffect) eveneens geďndexeerd door zoekrobots en zijn op die manier terug te vinden door gebruik te maken van zoekrobots. Daarmee komen de gegevens terecht bij verwerkers buiten de EU.
 4. De auteursnamen bij publicaties. Deze gegevens verzamelen we en houden we bij op wettelijke basis. Ze worden enkel bijgehouden en verwerkt in het kader van een bibliotheekinventaris en -cataloog. Ze worden bijgehouden voor de duur dat de publicatie van belang is voor de bibliotheek en de cataloog. Daarna worden ze geschrapt. De bibliotheekcatalogus staat op een website beschikbaar binnen de EU (Bidoc).
 5. De contactgegevens van aanvragers van een kopie van rouwbrieven. We houden de aanvragen voor een kopie bij op wettelijke basis, om uitvoering te kunnen geven aan de vraag. De gegevens gebruiken we enkel voor het uitvoeren van de vraag. De gegevens worden verder gebruikt –-anomiem gemaakt - voor rapportering over onze werking via samenvattingen en statistieken. Na het werkingsjaar wordt overgegaan tot archivering.
 6. De namen op de bezoekerslijst van ons documentatiecentrum tijdens openingsuren. Deze dienen enkel – na anoniem gemaakte persoonsgegevens - tot rapportering over de werking en statistieken.
 7. De lijst van aanwezigen bij onze maandelijkse spreekbeurt. Deze dienen enkel – na anoniem gemaakte persoonsgegevens - tot rapportering over de werking en statistieken.
 8. De contactgegevens van wie een bestelling plaatst voor uitgaven en andere aanbiedingen. Deze gegevens verzamelen en verwerken we op wettelijke basis tot uitvoering van onze verplichtingen. De gegevens worden bijgehouden gedurende het werkingsjaar en daarna gearchiveerd.
 9. De e-mailadressen waar de uitnodigingen voor de voordrachten en andere activiteiten aan verstuurd worden. Op deze lijst staan leden van FV vzw uit onze regio en uit abonnees op Dender-Stam.
 10. De contactgegevens en eventueel andere persoonsgegevens bij vragen, verzoeken: De persoonsgegevens verkrijgen we op basis van uw expliciete goedkeuring. Afhankelijk van het verzoek kan dit ook een wettelijk basis zijn indien er voor ons verplichtingen aan verbonden zijn. De gegevens worden bijgehouden gedurende het werkingsjaar en daarna gearchiveerd.
 11. Persoonsgegevens rechtstreeks of onrechtreeks verkregen via onze website, of het gebruik van zoekrobotten om onze website te bezoeken:

Algemene beleidslijnen

Voor geen enkele groep van personen noch activiteiten gebruiken we geprofileerde verwerking noch kennen we automatisch profielen toe.

We geven uw persoonsgegevens niet door aan derden, met uitzondering van deze waarvan het de bedoeling is deze publiek te maken op onze website.

Als maatregel ter bescherming van uw gegevens tegen hacken of oneigenlijk gebruik worden die niet op een gesloten website geplaatst, noch op onze servers, maar enkel op onze interne PC’s. Ze worden ook niet op virtuele schijven “in the cloud” geplaatst zoals Google Drive, DropBox of iets dergelijks.

Voor verdere vragen over uw gegevens , de maatregelen in verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, gebruik bovenvermeld e-mailadres om ons aan te schrijven.

laatste aanpassing

Versie 1 van 23 mei 2018

© 2018 Familiekunde-Aalst

free
web stats